top of page

QUY TRÌNH XỬ LÝ BƯU GỬI KHÔNG NGƯỜI NHẬN


1. Định nghĩa

1.1Công ty” hoặc “TikiNow” có nghĩa là Công ty TNHH TikiNow Smart Logistics
1.2 Hội đồng” có nghĩa là Hội đồng xử lý Bưu gửi không người nhận.
1.3Bưu gửi” bao gồm thư, gói, kiện hàng hóa được chấp nhận phát hợp pháp qua TikiNow.

1.4 Bưu gửi không người nhận
Hàng hoá được xác định là không có người nhận nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a. Hàng hoá mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại; hoặc.
b. Bưu gửi không người nhận cho người nhận và không hoàn trả được cho người gửi dù Công ty đã thực hiện đúng quy trình.

2. Nguyên tắc xử lý

2.1 Việc xử lý Bưu gửi không người nhận được thực hiện thông qua Hội đồng.

2.2 Hội đồng xử lý theo danh sách Bưu gửi không người nhận do bộ phận có liên quan lập.

2.3 Trường hợp phát hiện Hàng hoá không người nhận bị hư hỏng do đặc tính tự nhiên gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường thì TikiNow sẽ có quyền tiêu hủy Hàng hóa (theo Hướng dẫn Kiểm soát và Xử lý Chất thải mà Công ty đã ban hành) mà không cần phải thực hiện theo quy trình bên dưới.

3. Quy trình

image.png

4. Diễn giải 

4.1 Bước 1 - Xác định Bưu gửi không người nhận 

a. Xác định Bưu gửi không người nhận: 

Căn cứ theo định nghĩa tại Điều 1.4 trên, định kỳ hàng tháng, Công ty sẽ xác định Bưu gửi không người nhận;

b. Căn cứ để xác định Bưu gửi không người nhận:

  • Thông tin xác định thời gian Hàng hóa bị từ chối nhận;

  • Thông tin về Hàng hóa bị từ chối nhận (số hiệu Hàng hóa “nếu có”), ký hiệu đặc thù của Hàng hóa; họ tên, địa chỉ của người gửi, người nhận trên Hàng hóa và các thông tin khác có liên quan);

  • Thời điểm từ chối cuối cùng được cập nhật trên hệ thống quản lý giao hàng của Công ty.

4.2 Bước 2 – Công khai thông tin đối với Bưu gửi không người nhận

a. Thời gian công khai thông tin:

i) Thời điểm công khai: ngay sau khi nhận được email từ AS.

ii) Tổng thời gian công khai: 03 (ba) tháng kể từ thời điểm công khai.

iii) Phương tiện công khai: website công ty.

b. Các thông tin cần công khai

i) Số hiệu bưu gửi;

ii) Ngày chấp nhận bưu gửi;

iii) Bưu cục chấp nhận bưu gửi;

iv) Họ tên địa chỉ người gửi, người nhận;

v) Trọng lượng của bưu gửi;

vi) Lý do không phát được, không hoàn trả được;

vii) Ngày hết hạn công khai thông tin;

viii) Các thông tin liên quan đến việc nhận lại bưu gửi.

4.3 Bước 3 – Thành lập Hội đồng xử lý

a. Thành lập Hội đồng

i) Đại diện có thẩm quyền của TikiNow: Chủ tịch Hội đồng.

ii) Đại diện các phòng ban có liên quan: Uỷ viên.

iii) Trong trường hợp cần thiết, TikiNow sẽ mời đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chuyên gia của các cơ quan, tổ chức chuyên ngành liên quan tham gia.

b. Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng 

i) Hội đồng có nhiệm vụ mở Bưu gửi và quyết định hình thức xử lý đối với vật phẩm, hàng hóa có trong Bưu gửi không người nhận theo quy định tại Bước 5.

ii) Hội đồng sử dụng con dấu của doanh nghiệp trong quá trình xử lý Bưu gửi không người nhận.

iii) Hội đồng có trách nhiệm đảm bảo bí mật những thông tin liên quan đến Hàng hóa, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.4 Bước 4 – Lập danh sách Bưu gửi không người nhận

Chịu trách nhiệm thực hiện: Hội đồng thực hiện việc lập danh sách Bưu gửi không người nhận

Danh sách gồm các thông tin sau:

i) Số hiệu bưu gửi;

ii) Ngày chấp nhận Bưu gửi;

iii) Bưu cục chấp nhận Bưu gửi;

iv) Họ tên địa chỉ người gửi, người nhận;

v) Lý do không phát được, không hoàn trả được;

vi) Thời gian đã công khai thông tin đối với Bưu gửi không người nhận.

4.5 Bước 5 – Xử lý Bưu gửi không người nhận

Sau khi công khai thông tin tại Bước 2, Hội đồng thực hiện việc xử lý Bưu gửi không người nhận

a. Khi mở Bưu gửi không người nhận, nếu phát hiện thấy địa chỉ hoặc các thông tin liên quan đến người gửi hoặc người nhận thì Hội đồng sẽ tiến hành bàn giao hàng hóa cho TikiNow để phát lại cho Khách hàng. Trong trường hợp không thể thực hiện phát lại, Hội đồng sẽ đưa ra quyết định về cách thức xử lý theo Mục c dưới đây.

b. Trường hợp phát hiện trong bưu kiện chứa các Hàng hóa bị cấm theo quy định pháp luật thì Hội đồng sẽ thực hiện việc lập biên bản bàn giao cho TikiNow để TikiNow thực hiện xử lý theo quy trình được quy định trong Chính sách và thủ tục xử lý hàng hóa cấm vận chuyển.

c. Các Bưu gửi không người nhận sẽ được Hội đồng xử lý theo các hình thức sau đây:

i) Bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan bản chính các giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

Trước khi thực hiện việc bàn giao, TikiNow sẽ gửi văn bản tới các cơ quan có thẩm quyền liên quan để đề nghị tiếp nhận hoặc hỗ trợ xử lý bản chính các giấy tờ này. Trong trường hợp, các cơ quan từ chối tiếp nhận hoặc không phản hồi trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày TikiNow gửi văn bản thì TikiNow quyết định tiến hành tiêu hủy.

ii) Giao cho TikiNow tiền có giá trị lưu hành trong bưu kiện không có người nhận để hạch toán theo quy định của pháp luật.

iii) Giao cho TikiNow các vật phẩm, hàng hóa trong bưu kiện không có người nhận để bán, tiêu hủy, thực hiện công việc từ thiện hoặc xử lý theo cách khác.

Hero (5) (1).png
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Cảm ơn bạn đã đăng ký TikiNOW sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

bottom of page