top of page

CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH

KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

 

1. Phạm vi áp dụng 

    1.1. Chính sách khiếu nại này áp dụng với Khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với công ty TikiNow. 

    1.2. Chính sách khiếu nại quy định về thời hiệu, quy trình xử lý khiếu nại khi phát sinh khiếu nại liên quan đến quá trình sử dụng Dịch vụ của Khách Hàng. 

2. Thuật ngữ và từ viết tắt

image.png

3. Nguyên tắc xác định mất Hàng hóa

3.1. Nguyên tắc xác định Hàng hóa bị thất thoát trong quá trình lưu kho:

Hàng hóa được xác định là bị mất hay thất thoát trong thời gian lưu trữ tại kho khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Các Bên đã kiểm kho định kỳ vào cuối năm (ngày cuối cùng của năm) nhưng không tìm ra sản phẩm trong vòng 65 (sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày kiểm kho; hoặc

b. Tại thời điểm Các Bên ngừng hợp tác, và Khách hàng rút toàn bộ Hàng gửi tại Kho TikiNow nhưng TikiNow không tìm ra được sản phẩm trong vòng 65 (sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày Khách hàng rút toàn bộ Hàng; hoặc

c. Sau 65 (sáu mươi lăm) ngày từ ngày kiểm kê đột xuất hoặc từ ngày Khách hàng tạo yêu cầu xuất/giao Sản phẩm nhưng TikiNow không tìm thấy Sản phẩm tương ứng.

 

Các trường hợp còn lại đều được xem là tạm thất lạc và không được liệt kê vào danh sách Hàng hóa cần đền bù. Trường hợp Hàng hóa bị tạm thất lạc chỉ giải quyết đền bù nếu đến

kỳ kiểm kê cuối năm hoặc khi Hợp đồng chấm dứt mà vẫn chưa tìm ra được Hàng hóa đó.

3.2. Nguyên tắc xác định Hàng hóa bị thất thoát trong quá trình vận chuyển:

Hàng hóa được xác định là bị mất hay thất thoát trong thời gian vận chuyển khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Đơn hàng được TikiNow cập nhật là mất Hàng trên Hệ thống; hoặc

b. Quá 30 (ba mươi) ngày kể từ thời điểm kết thúc Thời gian Toàn trình nhưng TikiNow vẫn chưa hoàn tất việc giao Hàng hóa đến cho Người nhận hoặc chưa hoàn trả Hàng hóa về cho Khách hàng, tùy vào thời điểm nào đến sau.

4. Thời hiệu khiếu nại

4.1. Dịch vụ Kho bãi

a. Không muộn hơn 15 (mười lăm) kể từ ngày kiểm kê hoàn tất thuộc các trường hợp tại Điều 3.1 Chính sách này đối với khiếu nại về việc mất Hàng hóa; và

b. Không muộn hơn 10 (mười) ngày kể từ ngày kiểm kê hoàn tất thuộc các trường hợp tại Điều 3.1 Chính sách này đối với khiếu nại về việc Hàng hóa bị hư hỏng.

4.2. Dịch vụ Vận chuyển: 

a. Sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc Thời gian Toàn trình của Hàng hóa đối với khiếu nại về việc mất Hàng hóa, chuyển phát Hàng hóa chậm so với Thời gian Toàn trình đã công bố; và

b. Một (01) tháng, kể từ ngày Hàng hóa được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc Hàng hóa bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến Hàng hóa.

4.3. Lưu ý:

a. TikiNow được quyền từ chối xử lý đối với các khiếu nại được gửi đến quá thời hiệu tại Điều 4.1 và Điều 4.2 Chính sách này mà không phải chịu bất kỳ bồi thường thiệt hại hay trách nhiệm liên quan nào.

b. Đối với các khiếu nại được gửi đến đúng thời hiệu nhưng không hợp lệ (theo Mục 5 dưới đây) thì cũng được xem như khiếu nại không đúng thời gian, TikiNow được quyền từ chối xử lý.

5. Quy trình xử lý khiếu nại

5.1. Quy định về Khiếu nại hợp lệ

a. Định nghĩa Khiếu nại hợp lệ

Là các khiếu nại về Dịch vụ do TikiNow thực hiện, được Khách hàng (người sử dụng Dịch vụ trực tiếp) tạo và gửi cho TikiNow, đảm bảo đủ và đúng các thông tin sau (i) kênh tiếp nhận khiếu nại hợp lệ (theo quy định tại Điều 5.2 Chính sách này); (ii) được gửi đến trong thời hiệu hợp lệ (được quy định tại Điều 4 Chính sách này); và (iii) đảm bảo đủ các thông tin sau tại Điểm (b) Điều này.

b. Nội dung khiếu nại

Nội dung của Khiếu nại hợp lệ phải đảm bảo đủ các thông tin tại bảng dưới đây. Trong đó:

i) Điều kiện bắt buộc là điều kiện cần thiết mà Khách hàng cần cung cấp để TikiNow làm căn cứ đối chiếu, xác minh, xử lý đền bù.

ii) Điều kiện không bắt buộc là điều kiện Khách hàng có thể bổ sung thêm nhằm mục đích hỗ trợ TikiNow xử lý đền bù nhanh chóng.

Trong trường hợp Khách hàng cung cấp không đầy đủ hoặc đã cung cấp nhưng không thể xác minh thông tin do lỗi đến từ Khách hàng (ví dụ trường hợp khách hàng cung cấp camera đóng gói nhưng không thể hiện được hàng hóa đã đóng gói theo mã tem phiếu nào; hoặc cung cấp video không đầy đủ toàn bộ quy trình đóng gói sản phẩm theo 1 mã phiếu...) TikiNow có quyền từ chối đền bù bổ sung (nếu có).

image.png
image.png

5.2. Kênh tiếp nhận khiếu nại

TikiNow tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng thông qua một trong các kênh liên hệ sau: 

a. Những trường hợp xử lý đền bù, bồi thường cho Hàng hóa bị thất thoát, hư hỏng, TikiNow tiếp nhận xử lý thông tin thông qua Email: tikinowsupport@tiki.vn.

b. Những trường hợp khiếu nại khác liên quan đến Dịch vụ (không thuộc trường hợp tại Điểm (a) trên), Khách hàng khiếu nại thông qua một trong các kênh liên hệ sau:

i) Liên hệ thông qua hệ thống chăm sóc khách hàng qua hotline: (028) 77788454.

ii) Địa chỉ Email: tikinowsupport@tiki.vn 

iii) Liên hệ thông qua hệ thống xử lý khiếu nại: hệ thống được TikiNow thông báo.

5.3. Quy định về thời gian xử lý khiếu nại của TikiNow

TikiNow sẽ xử lý các khiếu nại của Khách hàng trong thời hạn dưới đây kể từ ngày nhận được Khiếu nại hợp lệ. Trường hợp TikiNow có yêu cầu bổ sung thêm căn cứ, hồ sơ nhưng quá thời gian yêu cầu mà Khách hàng không cung cấp được, thì TikiNow được quyền từ chối bồi thường và đóng ticket khiếu nại.

image.png

5.​4. Chính sách bồi thường và thời gian thanh toán

Theo quy định tại Chính sách Bồi thường và Miễn trừ trách nhiệm.

Hero (5) (1).png
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Cảm ơn bạn đã đăng ký TikiNOW sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

bottom of page