top of page

​VẬN HÀNH DỊCH VỤ KHO BÃI, DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

 

I. Dịch vụ kho bãi

1. Quy định về dịch vụ kho bãi

Địa điểm cung ứng dịch vụ

1.1. Địa điểm cung ứng Dịch vụ: – chi tiết được quy định tại website của TikiNow https://tikinow.vn/ hoặc danh sách Phạm Vi Thực Hiện Dịch Vụ đính kèm (nếu có). Trường hợp có sự thay đổi về địa điểm cung ứng Dịch vụ, TikiNow sẽ gửi email thông báo cho Khách hàng tại từng thời điểm.

1.2. Nguyên tắc, quy trình thực hiện Dịch vụ: được TikiNow gửi qua email cho Khách hàng hoặc được cập nhật trên website của TikiNow tại từng thời điểm.

1.3. Trường hợp có sự thay đổi, TikiNow sẽ gửi thông báo đến Khách hàng tại từng thời điểm.

1.4. Trường hợp có sự thay đổi về địa điểm thực hiện Dịch vụ Kho bãi tại Điều 1.1 văn bản này, TikiNow sẽ gửi văn bản thông báo kịp thời đến Khách hàng.

 

2. Nguyên tắc/Quy trình thực hiện dịch vụ

2.1. Định nghĩa

a. “Dịch vụ Kho-Xử lý đơn hàng” có nghĩa là các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ Kho bãi, bao gồm các dịch vụ lưu kho, dịch vụ xử lý đơn hàng tại các Kho của TikiNow.

b. “Hàng hóa tiêu chuẩn” có nghĩa là (những) Hàng hóa đủ điều kiện để TikiNow thực hiện Dịch vụ - được quy định tại từng hoạt động Dịch vụ dưới đây.

c. “Hàng hóa ngoại lệ” có nghĩa là (những) Hàng hóa không đáp ứng các tiêu chuẩn của Hàng hóa tiêu chuẩn.

d. “Phí Lưu kho” có nghĩa là một phần của Phí Dịch vụ Kho bãi, phí được tính trên cơ sở từng sản phẩm được lưu tại kho của TikiNow.

e. “Thời hạn Sử dụng” của Hàng hóa có nghĩa là thời gian cho phép Hàng hóa được sử dụng, thời hạn này sẽ được in trực tiếp trên từng Hàng hóa hoặc trên từng bao bì, hộp của Nhà sản xuất.
 

2.2. Mô tả hoạt động Dịch vụ

image.png

2.3. Quy trình nhập hàng

a. Tiêu chuẩn đối với Hàng nhập kho

image.png

b. Quy trình nhập kho hàng hoá đủ tiêu chuẩn

image.png

c. Quy trình xử lý hàng hoá ngoại lệ

image.png
image.png

2.4. Quy trình lưu kho

image.png

2.5. Quy trình đóng gói và xử lý hàng hoá

image.png

2.6. Quy trình rút hàng hoá

image.png
image.png

II. Dịch vụ vận chuyển

1. Dịch vụ vận chuyển

1.1. TikiNow đồng ý cung cấp Dịch vụ Vận chuyển Hàng hóa cho Khách hàng trong phạm vi các tỉnh/thành trên lãnh thổ Việt Nam – chi tiết được quy định tại website của TikiNow https://tikinow.vn/ hoặc danh sách Phạm Vi Thực Hiện Dịch Vụ đính kèm (nếu có). Trường hợp có sự thay đổi về địa điểm cung ứng Dịch vụ, TikiNow sẽ gửi email thông báo cho Khách hàng tại từng thời điểm.

1.2. Trường hợp địa điểm lấy Hàng hóa thuộc địa điểm kinh doanh, hoạt động của Khách hàng, thì Khách hàng phải gửi cho TikiNow danh sách các địa điểm kho hàng của mình tại thời điểm bắt đầu sử dụng Dịch vụ, tuy nhiên, Khách hàng cần đảm bảo rằng địa điểm lấy hàng phải thuộc phạm vi nội tỉnh TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

1.3. Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ lấy hàng, thì Khách hàng phải gửi văn bản thông báo cho TikiNow biết trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày thay đổi.

1.4. TikiNow được quyền từ chối thực hiện Dịch vụ trong trường hợp Phạm vi cung ứng Dịch vụ nằm ngoài phạm vi thực hiện Dịch vụ của TikiNow hoặc nằm ngoài danh sách mà Khách hàng đã gửi.

2. Phân chia khu vực/ tuyến dịch vụ:

Được quy định tại website của TikiNow https://tikinow.vn/ hoặc danh sách Phạm Vi Thực Hiện Dịch Vụ đính kèm (nếu có). Trường hợp có sự thay đổi về địa điểm cung ứng Dịch vụ, TikiNow sẽ gửi email thông báo cho Khách hàng tại từng thời điểm.

3. Nguyên tắc/quy trình thực hiện dịch vụ

3.1. Quy trình lấy hàng từ địa chỉ khách hàng yêu cầu

a. Quy định chung

image.png

b. Quy định chi tiết

image.png
image.png

c. Quy cách Hàng hoá đã được đóng gói khi giao đến

Trước khi Hàng hóa được bàn giao cho TikiNow, Khách Hàng cần đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung sau:

image.png

3.2. Quy trình giao hàng đến người nhận

image.png
image.png

3.3. Quy trình chuyển hoàn

image.png
Hero (5) (1).png
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Cảm ơn bạn đã đăng ký TikiNOW sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

bottom of page